αρχική σελίδα
Δευτέρα, 21 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διευκρινήσεις σε απάντηση ερωτημάτων επί της Διακήρυξης αριθμ. 03/2020 του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
29/06/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Διευκρινήσεις σε απάντηση ερωτημάτων επί της Διακήρυξης αριθμ. 03/2020 του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

 

1) Διάρκεια

«στην σελίδα 41, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στα σημεία 6 και 7 μιλάει για 12 μήνες  ενώ  ο διαγωνισμός αφορά διάστημα 24 μηνών όπως το αναφέρει το ίδιο έντυπο στην διευκρινιστική υποσημείωση του»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Να υπολογισθεί στο ορθό των 24 μηνών, όπως είναι και η συνολική διάρκεια της σύμβασης.

 

2) Παράρτημα ΙΙ.

«Επίσης, αν τα σημεία 11,12 ,13,14,15 του ιδίου εντύπου αφορούν το τμήμα του καθαρισμού μόνο  ,δεδομένου ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί και το έντυπο ΜΕΡΟΣ Γ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο οποίο πρέπει στα σημεία 2,3 να δοθεί ξεχωριστά τιμή για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ και ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σελίδα 41 Παράρτημα ΙΙ αφορά μόνο τον Καθαρισμό. Το συνολικό ποσό που θα αναφερθεί σε αυτή την σελίδα θα πρέπει να συμπίπτει με το πεδίο «1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» του «ΜΕΡΟΣ Γ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της σελίδας 40.

 

3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

- «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» καθώς στην Διακήρυξη δεν γίνεται μνεία αναφορικά με τον αριθμό των εφαρμογών, αλλά απλά την παροχή της κατά την διάρκεια της διετούς σύμβασης, προτείνεται να λάβετε υπόψη σας την ελάχιστη αναγκαία συχνότητα για την εφαρμογή, που βάσει σχετικής ενημέρωσής μας  είναι ανά εξάμηνο.  Σε περίπτωση διαπίστωσης προσφορών με διαφορετικές εφαρμογές, τότε η επιτροπή θα ενεργήσει αναλόγως είτε στην ζήτηση διευκρινήσεων από τους προσφέροντες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για την διασφάλιση ίσης μεταχείρισης έναντι όλων, είτε θα προβεί σε επιμερισμό των προσφερόμενων τιμών για την τιμή βάσης ανά μήνα προκειμένου να καταλήξει στην οικονομικότερη προσφορά .

- Σελίδα 14 «2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» εκ παραδρομής δεν εμφανίζεται το σωστό «2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»

- ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Σελίδα 41 πεδίο 4. Αναφορικά με τις εργάσιμες ημέρες της διετούς σύμβασης αυτές όντως δεν είναι 560 ημέρες. Όπως όμως θα διαπιστώσετε στο υπόδειγμα, και σύμφωνα με τις οδηγίες που υποχρεούμαστε κι εμείς να ακολουθήσουμε για την σύνταξη των προκηρύξεων, στην σχετική αναφορά στις «ΟΔΗΓΙΕΣ» (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  "ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας". Κατ’ επέκταση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν στις 560 ημέρες  αναλογικά, γεγονός που δεν πρόκειται να αποτελέσει διαφορά στις ποσότητες.

- Αναφορικά με τα κόστη υλικών, στην παράγραφο 2.4.4 Β, σελίδα 24, αναφέρεται το ακόλουθο;

«Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.» Η προτροπή του υπολογισμού του κόστους των αναλωσίμων δεν έγκειται στο κόστος των υλικών όπως απορρυπαντικών κλπ που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας,  και για τα οποία ρητώς αναφέρεται στην σελ 37 ότι θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία μας. Ο όρος αναλώσιμα κατά την παροχή μιας υπηρεσίας περιλαμβάνει και άλλα κόστη πέρα των απορρυπαντικών τα οποία εδώ προτρέπουμε τον Οικονομικό Φορέα να υπολογίσει (πχ στολές προσωπικού, μετακίνηση προσωπικού, ειδικός εξοπλισμός καθαρισμού τζαμιών, ειδικά υλικά για την απολύμανση χώρων κλπ). 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Διαγ. Α.Π 2064/17.06.2020_Επιμελητήριο Θεσπρωτίας_Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων Επιμελητηρίου_Λήξη 30.06.2020 (17/06/2020)