αρχική σελίδα
Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενημέρωση για Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Έναρξη λειτουργίας από 01.01.2017.
10/04/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Με τον Ν. 4042/2012 άρθρο 42 (επισυνάπτεται) ιδρύεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Με την ΚΥΑ Αριθμ Οικ. 43942/4026/2016 (επισυνάπτεται) Αποφασίζεται η Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24).

Βάση της ΚΥΑ , στο άρθρο 2 παρ. 2 αα και ββ, υπόχρεες εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:
Α) επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α΄209). Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν ηλεκτρονικά και να καταχωρίζουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους στο ΗΜΑ.
Β) επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24). Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν ηλεκτρονικά και να καταχωρίζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους στο ΗΜΑ.

Οι υποχρεώσεις των παραπάνω Επιχειρήσεων, βάση της ΚΥΑ, είναι:

α) να εγγραφούν στο ΗΜΑ. Η προθεσμία εγγραφής είχε ορισθεί αρχικά έως τις 28/02/2017 αλλά έχει ήδη παραταθεί προκειμένου να μην υπάρξουν συνέπειες από την μη έγκαιρη εγγραφή και καταχώριση των υπόχρεων και αναμένεται σχετική τροποποιητική ΚΥΑ.

β) ετήσια, και μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους (αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2018 για την Έκθεση του 2017).

γ) ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΗΜΑ, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Η ιστοσελίδα που βρίσκεται το ΗΜΑ, και θα κάνετε την εγγραφή σας και θα υποβάλλετε τις ετήσιες εκθέσεις σας είναι η: http://wrm.ypeka.gr/.

Επίσης, σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να συμβουλευτείτε και το σχετικό βοηθητικό βίντεο στο οποίο επεξηγείται πλήρως η διαδικασία εγγραφής.

Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στον αριθμό 210-8653150. Οι χρήστες του ΗΜΑ μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2016-Υ.Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ_ΦΕΚ 2992-Β
N 4042-2012 αρθ 42