αρχική σελίδα
Κυριακή, 20 Σεπτεβρίου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Νέο βίντεο προβολής του Νομού από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EXPORT-CO.EU
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Risposte Turismo presents the Adriatic Sea Tourism Report 2014.
14/07/2014
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

 

Risposte Turismo presents the
Adriatic Sea Tourism Report 2014

Risposte Turismo presents the Adriatic Sea Tourism Report 2014, the study about maritime tourism traffics in the Adriatic Sea.

Risposte Turismo presents Adriatic Sea Tourism Report 2014: the document, which places at the centre the Adriatic Sea and its potentialities as global tourism destination, contains 2013 traffics data and 2014 forecasts about cruise and ferry movements, update info about the number of marinas and moorings in the considered area, as well as a new survey on a representative sample of marinas and charter companies. It has been realised thanks to the contribution of Adriatic cruise, ferry and catamarans port representatives, marinas and charter companies manager. 

After the presentation of the Adriatic Sea Tourism Report 2013 during Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht (Trieste, 2013 March 21-22), Risposte Turismo has been working at the update of scenario’s data and information achieving to provide a complete shot of maritime tourism in the Adriatic area, able to highlight peculiarities, hinges, opportunities and criticalities. 

TThe study, realised in English, which main results have been presented during the 3rd stakeholder workshop of ADRIPlan project, is available for free download at www.adriaticseaforum.com/ASTR.

Risposte Turismo is a research and consulting company operating for over ten years in the tourism macroindustry. Led by Francesco di Cesare, is a network of consultants, operators and researchers, specialised in providing strategic and operative solutions to any organisation or enterprise mainly operating in tourism sector.

Discover the Adriatic Sea Tourism Report 2014 onwww.adriaticseaforum.com


Risposte Turismo presenta Adriatic Sea Tourism Report 2014, studio sui traffici turistici via mare in Adriatico.

Risposte Turismo presenta Adriatic Sea Tourism Report 2014: il documento, che mette al centro il mar Adriatico e le sue potenzialità di destinazione turistica mondiale, contiene i dati di traffico 2013 e le previsioni per quanto riguarda crociere e traghetti, informazioni aggiornate sul numero di marine e posti barca nell'area considerata, oltre ad una nuova indagine svolta su un rappresentativo campione di marine e società di charter. E’ stato realizzato grazie al contributo dei responsabili di porti di crociere, ferry e catamarani, nonché di marine e di società di charter dell'Adriatico.

Dopo la presentazione di Adriatic Sea Tourism Report 2013 durante Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht (Trieste, 21-22 Marzo 2013), Risposte Turismo ha lavorato all’aggiornamento dei dati e delle informazioni di scenario pervenendo a fornire una fotografia del maritime tourism nell’area capace di evidenziarne specificità, articolazione, opportunità e criticità.

Lo studio, realizzato in lingua inglese, e i cui principali risultati sono stati presentati durante il 3° stakeholder workshop del progetto ADRIPlan, è disponibile in download gratuito alla paginawww.adriaticseaforum.com/ASTR.

Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica attiva da oltre dieci anni. Guidata da Francesco di Cesare, è una rete di consulenti, ricercatori ed esperti, specializzata nel fornire soluzioni progettuali ed operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al settore turistico e interessate da problematiche di carattere strategico o gestionale.

Scopri Adriatic Sea Tourism Report 2014 suwww.adriaticseaforum.com


 

Risposte Turismo predstavlja Adriatic Sea Tourism Report 2014, studirati na turisticki promet morem u Jadranu

Risposte Turismo predstavlja Adriatic Sea Tourism Report 2014: dokument koji u središte stavlja Jadransko more i njegove potencijale kao svjetske turističke destinacije sadrži podatke o prometu u 2013. godini i predviđanja vezana uz cruisere i trajekte, ažurirane informacije o broju marina i broju vezova u zainteresiranom području, kao i novo istraživanje provedeno na reprezentativnom uzorku marina i čarter poduzeća. Dokument je realiziran zahvaljujući podršci odgovornih osoba iz luka za kružna putovanja, trajekte i katamarane, kao i marina te čarter poduzeća na Jadranu.

Nakon prezentacije Adriatic Sea Tourism Reporta 2013 tijekom održavanja Adriatic Sea Foruma – cruise, ferry, sail & yacht (Trst, 21. i 22. ožujka 2013.), Risposte Turismo je radilo na ažuriranju podataka te informacija kako bi predočilo jasnu sliku pomorskog turizma na ovom području, koja može istaknuti osobitosti, povezanosti, prilike i kritične točke.

Studija, izrađena na engleskom jeziku, i čiji su osnovni rezultati predstavljeni tijekom 3. radionice dionika projekta ADRIPlan, dostupna je bez naknade za preuzimanje na adresiwww.adriaticseaforum.com/ASTR.

Risposte Turismo je društvo koje se bavi istraživanjem i savjetovanjem na području turističke makroindustrije već više od 10 godina. Pod upravljačkom palicom Francesca di Cesarea, radi se o mreži savjetnika, istraživača i stručnjaka specijaliziranih za projektna i operativna rješenja organizacijama i poduzećima iz turističkog sektora, koja se suočavaju sa strateškim ili upravljačkim problematikama.

Otkriti Adriatic Sea Tourism Report 2014 www.adriaticseaforum.com

www.adriaticseaforum.com

ASF Staff | Ph: +39 041 244 6990 | Skype risposte.turismo | email: contact@adriaticseaforum.com

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή